Учебные материалы


Основні категорії і поняття. Економічно активне населення; безробіття; норма безробіття; фрикційне безробіття;Карта сайта wwmc.ru

План семінарського заняття

1. Інфляція: суть, причини, види, вимірювання.

2. Соціально-економічні наслідки інфляції і антиінфляційна політика держави.

3. Безробіття: суть, види і наслідки. Закон Оукена.

4. Причини безробіття.

5. Соціальна політика держави.

6. Взаємодія інфляції і безробіття. Крива Філіпса.

Завдання для самостійної роботи

А) тести:

1. До прихованого безробіття у вітчизняній економіці можна віднести:

a) надлишкову зайнятість, яка склалася ще в умовах адміністративно-командної системи;

b) зайнятих, що вимушено працювали неповний ро­бочий час;

c) працівників, що перебували у примусових відпуст­ках без збереження або з частковим збереженням заробітної плати.

2. Закон Оукена виражає кількісну залежність між:

a) зміною обсягу національного виробництва та змі­ною рівня безробіття;

b) рівнем безробіття і темпами інфляції;

c) зміною обсягу національного виробництва та про­центною ставкою;

d) фактичним і природним обсягами національного виробництва;

e) усі відповіді неправильні.

3. Недостатній сукупний попит спричиняє зростання якого виду безробіття:

a) фрикційного;

b) циклічного;

c) структурного;

d) фрикційного і структурного;

e) фрикційного, структурного і циклічного.

4. Що не характеризує ранню криву Філіпса:

a) кожна країна стоїть перед проблемою вибору між двома лихами національної економіки — інфляцією та безробіттям;

b) крива Філіпса переміщується під впливом збурень сукупного попиту і сукупної пропозиції;

c) для зниження темпів інфляції країна змушена терпіти вищий рівень безробіття;

d) усі твердження правильні.

5. Яке твердження неправильне:

a) у короткостроковому періоді зменшення сукупного попиту веде до спаду виробництва;

b) збурення в сукупній пропозиції можуть спричиня­ти економічні коливання;

c) макроекономіка може запропонувати дієві заходи щодо нейтралізації негативних наслідків стагфляції;

d) у довгостроковому періоді зміни в сукупному попиті не впливають на обсяг національного виробництва;

e) усі твердження правильні.

6. “Відкрита” інфляція виявляється у вигляді зростання:

a) товарного дефіциту;

b) товарного профіциту:

c) грошових цін;

d) величини заощаджень.

Б) задачі:

1. Пропонуються такі умовні дані про потенційний та фактичний ВНП за роками:

Рік Потенційний ВНП Фактичний ВНП

Якщо вважати, що у 2002 році рівень безробіття становив 6%, то яким він був у 2003 та 2004 роках? Для розрахунку скористайтесь законом Оукена.

2. Припустімо, що криву Філіпса описує рів­няння: π =π-1-0,8(5-0,06). Дайте відповіді на такі запитання: а) яка природна норма безробіття; б) якою є залежність між інфляцією та безробіттям у коротко­строковому і довгостроковому періодах; в) на скільки відсотків треба збільшити циклічне безробіття для зниження інфляції на 5%.

3. Чисельність населення країни становить 50 млн. осіб. Із них 12 млн. — діти до 16 років, а також особи, що перебувають у три­валій ізоляції, 14 млн. вибули зі складу робочої сили, 3 млн. — без­робітні і 0,5 млн. — працівники, що зайняті неповний робочий день і шукають роботу. На підставі цих даних визначте рівень без­робіття та величину робочої сили.

4. Розрахуйте рівень безробіття, якщо чисельність працюючих - 70 млн. чоловік, чисельність безробітних - 6 млн. чоловік. Через місяць 300 тис. чоловік з числа працюючих втратили роботу, а 600 тис. чоловік з числа офіційно зареєстрованих безробітних припинили пошуки роботи. Визначити за цих умов: 1) чисельність працюючих; 2) кількість безробітних; 3) рівень безробіття.

5. У таблиці наведена інформація про стан економіки країни Елти за три роки.

Загрузка... Рік Індекс рівня цін Індекс промислового виробництва Темп росту продуктивності праці 3,1

Охарактеризуйте економічну ситуацію в країні. Чи є ознаки інфляції в даній країні.

6. Проаналізуйте причини інфляції попиту в короткостроковому та довгостроковому періоді, побудуйте відповідні графіки. Уявіть, що в країні інфляція витрат, уряд, щоб протидіяти інфляції витрат, відмовляється від збільшення сукупного попиту. Чи вірні його дії у даному випадку? Проаналізуйте можливі наслідки для економіки.

7. Припустимо, що за рахунок скорочення сукупного попиту вдалося знизити рівень інфляції з 9 до 6%. Як це позначиться на економічній ситуації в країні. Обґрунтуйте свою відповідь.

В) питання для самоконтролю:

1. Визначте поняття «інфляція». Що відбувається з купівельною спроможністю грошей в період інфляції?

2. Які причини інфляції?

3. Назвіть основні форми інфляції.

4. Перерахуйте основні шляхи подолання інфляції.

5. Чим зумовлюється закономірний характер безробіття?

6. Охарактеризуйте види безробіття.

7. Сформулюйте закон Оукена.

8. За допомогою яких методів держава регулює рівень безробіття?

9. Намалюйте криву Філіпса. Чому ця крива переміщається?

Г) питання для дискусії:

1. Особливості і структура безробіття в Україні.

2. Формула Фішера і кількісна оцінка різних чинників, що впливають на перебіг інфляції.

3. Оцініть вигідність повернення кредиту для позичальника і банку, якщо позичальник повертатиме кредит: а) щомісячно; б) одноразово в кінці року.

4. Критерієм гіперінфляції згідно підручника по економічній теорії є значення дефлятора ВВП 1000% в рік, а критерієм, встановленим Світовим банком є 50% зростання цін щомісячно. Який з двох критеріїв точніший і справедливіший?

5. Які причини виникнення в країні так званого "подвійного зла" – стагфляції?

6. Які Ви б могли запропонувати способи боротьби з явищем інфляційної спіралі «ціни-зарплата»?

7.edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная